รับยื่นวีซ่าทุกประเทศ

 

ขอวีซ่า รับทำวีซ่าอังกฤษ รับทำวีซ่าอเมริกา รับทำวีซ่าเชงเก้น ปรึกษาฟรี

รับทำวีซ่าและเราให้คำปรึกษาคุณ ทุกเรื่องในการขอวีซ่า ในการจัดเตรียมเอกสาร เราช่วยเหลือคุณใน ทุกเงื่อนไข การกรอกฟอร์มและจัดเอกสารนั้น ไม่เพียงพอที่คุณจะได้รับอนุมัติวีซ่าจากสถานทูต ณ ปัจจุบัน หากคุณกำลัง วิตกกังวลกับการขอวีซ่าทั้งเรื่องไม่ทราบขั้นตอนการดำเนินการ เอกสารการเงิน การงานไม่พร้อม ไม่มีเวลาเดินทางไป สถานทูต หรือกลัวถูกปฏิเสธวีซ่า ไม่มีความมั่นใจ ปัญหาทั้งหมดนี้

วีซ่าอเมริกา

วีซ่าอังกฤษ

วีซ่าเชงเก้น

วีซ่าออสเตรเลีย

วีซ่าจีน

วีซ่าแคนาดา

เราให้คำปรึกษาคุณแบบวิเคราะห์เชิงลึก ที่คุณจะเห็นโอกาสคุณในการได้รับวีซ่า

  • การกำหนดรายการเอกสารที่ต้องใช้ในการประกอบการยื่นของผู้ยื่น เอกสารและผู้สนับสนุน (Sponsor)
  • ประเมินโอกาสการขอวีซ่า วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข
  • การดำเนินขั้นตอนการขอใบเชิญจากผู้เชิญ (Invitation Letter)
  • ตรวจสอบ การแสดงเอกสารการเงิน การงาน และแนวทางแก้ไข
  • การกรอกฟอร์ม จัดเตรียมเอกสาร แนวทางการสัมภาษณ์
  • การเขียนจดหมายอธิบาย ข้อมูล เอกสารให้กับสถานทูต (สำคัญมาก)